Положення про постійні комісії

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про постійні комісії Сосницької селищної ради VІI скликання

Це Положення відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад” та Регламенту Сосницької селищної ради ( далі – Регламент) визначає функціональну спрямованість та порядок діяльності постійних комісій Сосницької селищної ради (далі – Рада).

Розділ I. Загальні положення

1. Постійні комісії ради є органами Ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету та власних рекомендацій. Головуючий повинен вживати заходів до інформування та залучення до участі в засіданні комісії якомога більшої кількості осіб, що мають зацікавленість у предметі розгляду. Члени постійної комісії мають прагнути збільшення ефективності схвалюваних рішень та досягнення консенсусів.

Постійні комісії є підзвітними Раді та відповідальними перед нею.

2. Постійні комісії обираються Радою на строк її повноважень. Голова , секретар та члени постійної комісії обираються на пленарному засіданні Ради. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією на її засіданні.

3. Депутат має право протягом терміну повноважень за поданою заявою і рішенням селищної ради переходити в іншу комісію.

Пропозиції щодо кандидатур на посаду голови та секретаря постійних комісій можуть вноситись:

– селищним головою;

– постійною комісією;

– депутатом.

Пропозиції щодо кількості та назв постійних комісій можуть вноситись:

– селищним головою;

– секретарем селищної ради;

– депутатом.

         Обрання голови, секретаря постійної комісії з числа кандидатів здійснюється шляхом відкритого голосування під час пленарного засідання сесії.

У разі необхідності можливе переобрання голови, секретаря комісії, але  мотивованим рішенням Ради.

4. Постійні комісії за дорученням Ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, селищного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд Ради, розробляють проекти рішень Ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

5. Постійні комісії за дорученням Ради, селищного голови, секретаря селищної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та її виконавчому комітету органів, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд Ради або її виконавчого комітету; здійснюють контроль за виконанням рішень Ради, її виконавчого комітету та власних рекомендацій.

6. Постійні комісії в питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень необхідні матеріали і документи. У разі необхідності, на засідання комісії запрошуються керівники підприємств, установ  та організацій, підрозділів виконкому, заступник міського голови при розгляді питань, які стосуються сфер їх діяльності.

7. Організація роботи постійної комісії селищної ради покладається на голову комісії.

Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

У разі відсутності голови комісії або неможливості виконувати ним свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

8. Основною формою роботи постійних комісій є засідання, які скликаються та проводяться в міру необхідності, але не менш як один раз у квартал. На початку кожного засідання постійної комісії секретар постійної комісії проводить реєстрацію депутатів Ради та запрошених осіб, присутніх на засіданні, в журналі реєстрації. Журнал реєстрації повинен містити дату засідання, інформацію про статус особи, що присутня на засіданні (депутат зі складу комісії, інший депутат Ради, запрошений, тощо) , дані про особу – прізвище, ім’я та по батькові особи, дані про місце роботи, посаду (для недепутатів) . Журнал повинен бути пронумерований і прошнурований , скріплений печаткою Ради та підписом селищного голови.

Засідання постійної комісії є правомочним,  якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

9. Засідання постійних комісій проводяться відкрито і гласно, жодній особі не може бути відмовлено у праві присутності на її засіданні. Право бути присутніми на засіданні може бути обмежено лише за відсутності місця або відповідно до законодавства з метою обмеження протиправних дій із боку конкретного громадянина (вчинення ним бійки, хуліганських дій, поява у нетверезому стані, тощо).

Депутат Сосницької селищної ради може брати участь у роботі постійної комісії, до складу якої він не входить, з правом дорадчого голосу. Постійна комісія може позбавити такого депутата можливості бути присутнім на засіданні комісії, якщо він своєю поведінкою перешкоджає її роботі. Головуючий на засіданні комісії має право позбавити виступаючого слова після попередження, якщо той виступає не по суті питання або порушує Регламент та норми депутатської етики.

Голова районної державної адміністрації, селищний голова, його заступник, представники виконавчих органів Ради, керівники підприємств, установ та організацій мають право дорадчого голосу на засіданні комісії. У випадку прибуття на засідання комісії особи, яка наділена правом дорадчого голосу, головуючий на засіданні зобов’язаний роз’яснити особі її права та порядок його використання. Право дорадчого голосу передбачає, окрім участі в голосуванні, право певної особи на виступ тривалістю до 3 хвилин на засіданні перед голосуванням з окремого питання порядку денного. За рішення комісії тривалість виступу особи може бути збільшена або надано додатковий час. Дана особа має право також проголосувати разом із членами комісії, однак її голос не враховується при встановленні результатів (дорадчий голос), але позиція особи під час голосування заноситься до протоколу засідання постійної комісії.

Кожному депутату Ради, що є присутнім на засіданні постійної комісії забезпечується право на виступ. Спочатку слово надається членам комісії, а потім депутатам, що не є членами комісії. За процедурним рішенням комісії право виступу надається також усім присутнім на засіданні комісії, що не є депутатами ради (запрошеним, представникам ЗМІ та громадськості, службовцям ради, представникам підприємств, установ, організацій, заявникам, тощо) за їх проханням в черговості надходження прохань про виступ. Депутати ради мають право на висловлення репліки у випадку згадування імені чи прізвища депутата.

10. На кожному засіданні постійної комісії секретарем комісії ведеться протокол, який підписують головуючий на засіданні та секретар комісії. При відсутності секретаря комісії обов’язки щодо ведення і підписання протоколу за рішенням комісії покладаються на одного із членів комісії.

11. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації та можуть готувати проекти рішень Ради. Висновки і рекомендації постійних комісій приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії.

12. Постійна комісія для вивчення питань, підготовки проектів рішень ради може проводити слухання із залученням представників громадськості, фахівців, спеціалістів виконавчих органів селищної ради.

Слухання в постійній комісії ради є особливою формою засідання комісії, за участю інших осіб, присутність яких є доцільною з метою отримання необхідної інформації, аналізу всіх можливих варіантів вирішення питання та надання обговорюваному питанню публічності у випадках, коли питання є надзвичайно складним для вирішення, а наслідки від його вирішення можуть мати значний вплив на громаду в цілому чи на окремі її части­ни. Рішення за наслідками слухання не приймаються, а отримана інформація використовується для підготовки проектів документів ради з питань, що належать до компетенції комісії. Слухання мають відкритий характер і в місці їх проведення забезпечується доступ громадськості, представників засобів масової інформації. До початку слухань комісія проводить попередній аналіз напрямів вирішення питання, отримує потрібну інформацію, запрошує необхідних для участі осіб, розміщує в ЗМІ інформацію про час та місце проведення слухань, а також іншу інформацію, необхідну для успішного проведення слухань.На слуханнях у порядку, встановленому головою комісії, мають право на виступ з доповіддю та брати участь в обговоренні запрошені особи та представники громадськості.

Питання, що належать до відання кількох постійних комісій, можуть з ініціативи комісій, за дорученням ради, її голови, секретаря розглядатися на спільних засіданнях комісій.

Висновки та рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами цих комісій.

13. На вимогу громадян їм може бути видана копія відповідних рекомендацій та висновків постійних комісій, якщо вони стосуються безпосередньо діяльності територіальної громади або, певним чином, її інтересів.

14. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк. Якщо комісією не визначено строк для розгляду рекомендації, то вважається, що тривалість такого строку 10 днів із дня отримання тексту рекомендацій відповідним адресатом.

15. Депутати  працюють  у  постійних  комісіях на громадських засадах.

16. Організаційно-методичне, технічне, інформаційне і матеріальне обслуговування постійних комісій, а також забезпечення їх функціонування здійснює виконавчий комітет селищної ради.

17. Голова постійної комісії здійснює перспективне (на один рік) планування роботи комісії. План роботи комісії затверджується на засіданні комісії, погоджується селищним головою, доводиться до відома всіх голів постійних комісій, виконавчого комітету та виконавчих органів селищної ради.

18. На засідання постійних комісій запрошуються представники ЗМІ.

Розділ II. Функціональна спрямованість та основні напрями роботи постійних комісій

Постійна комісія з питань бюджету, житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, екології, надзвичайних ситуацій та контролю за використанням об’єктів комунальної власності

1. До компетенції постійної комісії належать:

1)     Попередній розгляд проектів планів та програм економічного і соціального розвитку території ради, бюджету, а також звітів про їх виконання;

2)     Здійснення контролю за виконанням планів і програм економічного та соціального розвитку і бюджету, надходжень і видатків позабюджетного фонду;

3)     Попередній розгляд проектів рішень з питань встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом.

4)     попередній розгляд та узгодження проектів нормативних актів та місцевих програм, що стосуються житлово-комунального господарства (ЖКГ) селища;

5)     здійснення перевірок, обстежень та аналізу об’єктів житлово-комунального господарства і підготовка за їх наслідками відповідних пропозицій щодо шляхів вирішення проблем ЖКГ;

6)     підготовка пропозицій щодо оптимізації функціонування ЖКГ та запровадження нових форм його організації;

7)     аналіз скарг мешканців селища на роботу ЖКГ, розгляд найбільш типових з них на засіданнях комісії та ухвалення рекомендацій щодо вирішення кадрових питань у ЖКГ;

8)     попередній розгляд, аналіз та внесення пропозицій до проектів селищного бюджету і програм місцевого соціально-економічного розвитку, що стосуються роботи та розвитку ЖКГ;

9)     співпраця з природоохоронними та екологічними громадськими організаціями та фондами з метою залучення їх ресурсів до вирішення місцевих екологічних проблем;

10)здійснення інших заходів, пов’язаних з місцевими екологічними проблемами та упорядкуванням вирішення земельних питань у селищі;

11)здійснення заходів щодо попередження та захисту населення і територій селища від можливих надзвичайних ситуацій та проявів актів тероризму;

12)внесення пропозицій щодо ефективного використання та розвитку комунальної власності;

13)контроль за укладанням договорів на оренду комунальної власності, а також за портфелем замовлень комунальних служб та їх виконанням;

14)здійснення контролю за дотриманням принципів, умов і порядку проведення приватизації майна та об’єктів комунальної власності відповідно до рішень ради;

2. Комісія погоджує проекти всіх нормативних актів ради незалежно від суб’єкта їх внесення, якщо вони стосуються планово-бюджетної сфери діяльності ради чи впливають на рівень видатків або надходжень місцевого бюджету чи стосуються комунального майна.

3. Комісія розробляє за дорученням ради, селищного голови, секретаря ради або з власної ініціативи проекти рішень ради і пропозиції з питань планування економічного і соціального розвитку селища, бюджетно-фінансових питань, розвитку економічної реформи і подає висновки.

4. Комісія Керується в своїй діяльності вимогами ст.47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами в частині, що відноситься до функціональних  питань комісії.

5. Вирішує інші питання за дорученням селищної ради.

Постійна комісія з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та розвитку підприємництва

1. До компетенції постійної комісії належать:

1) попередній розгляд та узгодження проектів нормативних та індивідуальних юридичних актів, що стосуються питань землекористування, архітектури, будівництва та екології;

2) попередній розгляд, аналіз і внесення рекомендацій до проектів міського бюджету та планів і програм соціально-економічного розвитку селища в частині питань землекористування, архітектури, будівництва та еко­логії;

3) організація чи сприяння в організації громадських слухань щодо розроблення містобудівної документації та розміщення нових об’єктів будівництва на території селища;

4) попереднє погодження розміщення об’єктів на території селища, землевідведення;

5) контроль за дотриманням рішень ради з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології;

6) здійснення моніторингу дотримання генерального плану забудови селища, інших містобудівних документів;

7) попередній розгляд та узгодження проектів нормативних актів і місцевих програм, що стосуються підприємництва, торгівлі та побуту;

8) попередній розгляд та узгодження запровадження місцевих податків і зборів, а також пільг суб’єктам підприємницької діяльності;

9) здійснення контролю над управліннями та відділами виконавчих органів ради, що займаються реєстрацією суб’єктів підприємницької діяльності, видачею дозволів та ліцензій;

10) вивчення, аналіз стану розвитку підприємництва, торгівлі і побуту в селищі та підготовка пропозицій щодо його поліпшення;

11) розроблення і реалізація заходів, спрямованих на встановлення клімату довіри між селищною владою та суб’єктами підприємництва, що діють у селищі;

12) здійснення контролю за дотриманням вимог щодо врегулювання депутатами Ради конфлікту інтересів, надання зазначеним цим особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання кон­флікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.

2. Комісія погоджує проекти всіх нормативних актів ради незалежно від суб’єкта їх внесення, якщо вони стосуються питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та розвитку підприємництва.

3. Комісія забезпечує підготовку та розгляд проектів регуляторних актів.

4. Комісія забезпечує тісну співпрацю з асоціаціями підприємців, що діють на території громади, сприяє їм в організації та проведенні публічних заходів, що сприяють економічному процвітанню селища.

5. Комісія керується в своїй діяльності вимогами ст.47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами в частині, що відноситься до функціональних  питань комісії.

6. Вирішує інші питання за дорученням селищної ради.

Постійна комісія з питань законності та правопорядку, депутатської етики та регламенту, взаємодії з правоохоронними органами та органами місцевого самоврядування

1.     До компетенції постійної комісії належать:

1)     здійснення контролю за дотриманням регламенту селищної ради;

2)     попередній розгляд та узгодження проектів нормативних та індивідуальних юридичних актів, що стосуються питань законності, охорони громадського порядку, захисту прав і законних інтересів;

3)     участь у розроблені і здійсненні заходів щодо забезпечення законності, охорони громадського порядку, захисту прав та законних інтересів громадян на території селища;

4)     підготовка висновків з питань, що виносяться на розгляд селищної ради щодо законності їх розгляду та щодо раніше ухвалених рішень, у разі надходження відповідних звернень;

5)     здійснення контролю за дотриманням законності у підрозділах виконавчого комітету міської ради, на підприємствах, установах і організаціях комунальної власності, перевірка розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян та організація їх приймання посадовими особами органів місцевого самоврядування міста;

6)     аналіз ситуації щодо стану злочинності та правопорушень у селищі, внесення відповідних пропозицій до комплексних програм місцевого соціально-економічного розвитку;

7)     попередній розгляд питання щодо дострокового припинення повноважень депутата ради чи селищного голови на предмет дотримання при цьому законності та процедур, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та нормами регламенту ради;

8)      розроблення або погодження заходів щодо реалізації наказів виборців, погодження плану заходів та контроль за їх виконанням;

9)     попередній розгляд питання щодо виконання вимог законодавства з розгляду звернень громадян (на підприємствах, в установах та організаціях міста незалежно від форм власності);

10) вирішення інших питань у сфері законності, охорони громадського порядку, захисту прав і законних інтересів громадян;

2. Комісія заслуховує повідомлення керівників служб і відділів РВ УМВС, голови громадського формування з охорони громадського порядку на території селища.

3. Комісія розглядає питання, пов’язані з виконанням рішень селищної ради та виконавчого комітету, що стосуються охорони правопорядку, вивчає організацію роботи в трудових колективах по боротьбі з правопорушеннями. За підсумками цього вивчення заслуховує керівників підприємств, організацій, установ міста, готує спільні рекомендації і пропозиції щодо покращання цієї роботи та можливості залучення громадськості щодо надання всебічної допомоги правоохоронним органам у вирішенні питань профілактики правопорушень.

4. Вивчає питання висвітлення в засобах масової інформації селища проблем, пов’язаних з посиленням боротьби з правопорушеннями, правового всеобучу населення, залучення громадськості щодо зміцнення правопорядку і спільно з представниками засобів масової інформації планує заходи по висвітленню цих проблем.

5. Комісія керується в своїй діяльності вимогами ст.47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами в частині, що відноситься до функціональних  питань комісії.

6. Вирішує інші питання за дорученням селищної ради.

Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку селища, соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, спорту, сім’ї та молоді

1. До компетенції постійної комісії належать:

1)     попередній розгляд розділів і показників планів економічного та соціального розвитку селища і розроблення до них своїх зауважень і пропозицій, розгляд питань забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку території, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів місцевого значення;

2)     попередній розгляд проектів програм соціально-економічного розвитку селища в частині забезпечення надання соціальних послуг та послуг з охорони здоров’я мешканцям територіальної громади, розвитку галузей освіти, культури, туризму та спорту в селищі;

3)     підготовка питань про стан і розвиток відповідних галузей охорони здоров’я та соціального захисту населення, що вносяться на розгляд ради та її виконавчого комітету;

4)     підготовка пропозицій щодо реформування системи закладів охорони здоров’я та соціального захисту населення у громаді;

5)     сприяння залученню до виконання соціальних програм громадських і благодійних організацій, спонсорів і меценатів;

6)     проведення перевірок у межах своїх повноважень відповідних підрозділів виконавчого комітету, установ охорони здоров’я та соціального захисту населення, що належать до комунальної власності міста;

7)     участь у розробці селищної програми зайнятості, соціального захисту різних груп населення від безробіття, в організації їх виконання , розгляд проектів рішень з бронювання робочих місць, призначених для працевлаштування осіб, які, відповідно до законодавства, потребують соціального захисту і неспроможні конкурувати на ринку праці, на підприємствах, в установах та організаціях міста незалежно від форми власності;

8)  розгляд питання та підготовка рішень, довідок, інформацій, інших необхідних документів щодо організації роботи закладів освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, оздоровчих закладів, підготовка до розгляду радою питань про стан і перспективи розвитку галузей освіти, культури, туризму та спорту в селищі;

9)  проведення аналізу ситуації у визначених галузях щодо виявлення резервів і можливостей їх розвитку та підготовка відповідних пропозицій;

10)       надання методичної та організаційної допомоги підрозділам виконавчого комітету, установам освіти, культури, туризму, спорту, розташованих на території селища;

11)       ініціювання та узгодження пропозицій щодо проведення різноманітних свят і змагань у селищі;

12)       ініціювання програм підтримки діяльності дитячих, молодіжних, ветеранських та інших суспільно-корисних громадських організацій у селищі.

3. Комісія веде роботу по виявленню додаткових потенціалів створення умов для розвитку культури, сприянню відродження осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, народних промислів і ремесел, готує з приводу цього свої висновки і рекомендації. Розглядає питання про надання неповнолітнім, студентам, пенсіонерам та інвалідам права безкоштовного та пільгового користування закладами культури, фізичної культури і спорту, а також визначення порядку компенсації цим закладам вартості послуг.

4. Комісія готує рекомендації щодо створення сприятливих умов для занять фізичною культурою та спортом і надсилає їх керівникам відповідних установ і організацій, сприяє діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково – просвітницьких організацій.

5. Комісія розглядає пропозиції щодо забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

6. Комісія забезпечує контроль за охороною пам’ятників історії та культури, збереженням та використанням культурного надбання.

7. Комісія вивчає стан виконання передбачених законодавством, селищними програмами, заходів щодо поліпшення умов життя інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, одиноких непрацездатних громадян похилого віку та інших соціально-незахищених категорій населення.

8. Комісія погоджує проекти нормативних актів ради, що стосуються сфери соціального захисту населення та охорони здоров’я, освіти,культури, спорту, сім’ї та молоді  незалежно від суб’єкта внесення.

9 . Комісія керується в своїй діяльності вимогами ст.47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами в частині, що відноситься до функціональних  питань комісії.

10. Вирішує інші питання за дорученням селищної ради.

РОЗДІЛ ІІІ. Внесення змін і доповнень до Положення

1.                 Зміни і доповнення до Положення можуть бути внесені за пропозицією селищного голови, постійних комісій селищної ради, депутатських фракцій, депутатських груп та депутатів селищної ради.

Секретар ________________________________

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: