Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту генерального плану

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРОЕКТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ смт Сосниця Сосницького району Чернігівської області

 • Замовник: Сосницька селищна рада Чернігівської області.
 • Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування: Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту, що розробляється на виконання статті 17 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”. Генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. Склад та зміст генерального плану визначається ДБН Б.1.1-15:2012 “Склад та зміст генерального плану населеного пункту”. Рішення генерального плану мають відповідати вимогам ДБН Б.2.2-12:2018 “Планування і забудова територій”, а також широкого кола інших державних будівельних норм та державних стандартів України. Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища історичних населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

Генеральний план смт Сосниця розробляється на підставі рішення чотирнадцятої сесії Сосницької селищної ради від 23.02.2017 р. №212-VII «Про затвердження програми забезпечення розроблення містобудівної документації (генерального плану селища Сосниця)».

Генеральний план розробляється у розвиток рішень Генеральної схеми планування території України та схеми планування території області (Схема планування території Чернігівської області (ДП «ДІПРОМІСТО», Київ, 20012р.)). У свою чергу рішення генерального плану є основою для розроблення плану зонування території населеного пункту та надалі деталізуються й уточнюються у детальних планах територій.

При розроблені генерального плану враховуються також стратегії і програми економічного, екологічного, соціального розвитку; наявна чинна проектна документація; спеціалізовані схеми, проекти і програми що діють в населеному пункту, в тому числі: «План соціально-економічного розвитку Сосницької об’єднаної територіальної громади на 2018 рік», затверджений рішенням Сосницької селищної ради №4-166-VII від 15.02.2018 р.; «Правила благоустрою Сосницької селищної ради» затверджені рішенням Сосницької селищної ради №4-171-VII від 15.02.2018 р.; «Програма використання коштів на природоохоронні заходи Сосницької селищної ради на 2018 рік», затверджена рішенням Сосницької селищної ради №4-173-VII від 15.02.2018 р.

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля. Розроблення генерального плану смт Сосниця передбачає формування проектних рішень на всю територію селища. Проектні рішення генерального плану охоплюють усі види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території селища. Окремі види діяльності відносяться до таких, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Генеральний план визначає існуюче та перспективне функціональне призначення території. Генеральний план обґрунтовує необхідність зміни функціонального призначення території, в разі встановленої потреби що виникає на підставі аналізу техніко-економічних показників існуючого використання території, демографічного прогнозу, та потреб територіального розвитку населеного пункту. Проектні рішення архітектурно-планувальної організації та потреби територіального розвитку селища обумовлюються в тому числі завданням на розроблення генерального плану, державними інтересами.

Одночасно генеральний план не змінює існуюче функціональне використання окремих земельних ділянок та їх категорій, а лише створює умови для наступної такої зміни на підставі Плану зонування території. Таким чином генеральний план визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, охоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах, які визначені законодавством України та низкою нормативно-правових актів та у сфері забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища на території населених пунктів.

Головними екологічними проблемами, що мають відношення до проекту генерального плану є: утворення та поводження з твердими побутовими відходами; використання природних рослинних ресурсів та розвиток зеленого господарства селища; забруднення атмосферного повітря в зоні впливу магістральних вулиць; наявність порушених ділянок, в тому числі що зазнали техногенного впливу в наслідок видобувної діяльності.

Напрямками охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, при реалізації проектних рішень генерального плану є: зменшення техногенного навантаження на геологічне та ґрунтове середовище; забезпечення сприятливих умов для життя та відпочинку населення; зменшення забруднення атмосферного повітря в зоні впливу магістральних вулиць; створення передумов більш ефективного господарського використання земельних ресурсів населеного пункту.

До сфери охоплення СЕО проекту генерального плану відноситься оцінка наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, від реалізації проектних рішень. Стратегічна екологічна оцінка проекту генеральний план здійснюється для території що проектується, яка визначається проектними межами населеного пункту.

Для досягнення цілей СЕО будуть зібрані та використані наступні вихідні дані:

 1. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Чернігівській області;
 2. Статистичний щорічник Чернігівської області;
 3. Законодавчі акти, які мають відношення до проекту генерального плану: Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р. №3038-VІ із змінами; Закон України «Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про автомобільні дороги» щодо класифікації автомобільних доріг загального користування» від 20.12. 2011 р. № 4203-VІ; Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 р. №325/95-ВР (із змінами); Закон України «Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів» від 28.12.1998 р. №2349; Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ (із змінами); Закон України “Про охорону атмосферного повітря”; Закон України “Про відходи”; Закон України “Про екологічну мережу України”; Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”; низка інших законодавчих та підзаконних актів в сфері охорони довкілля, розміщення та експлуатації об’єктів та мереж інженерної та транспортної інфраструктури.
 4. Дані моніторингу стану довкілля, що здійснюється існуючими державними суб’єктами моніторингу довкілля на регіональному та місцевому рівні.

5.Інші доступні джерела інформації

 • Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: Генеральний план населеного пункту є комплексним документом, проектні рішення якого в різній мірі та формі можуть впливати на стан довкілля та здоров’я населення. Реалізація проектних рішень генплану може мати ймовірні наслідки для таких складових навколишнього природного середовища, як грунт, ландшафт, повітря, поверхневі води. Виконання стратегічної екологічної оцінки проекту Генерального плану   смт Сосниця передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації проектних рішень генерального плану як на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря, рослинний і тваринний світ), так і на комплексні умови території, а також на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом: На території                     смт Сосниця відсутні території та об’єкти природно-заповідного фонду. З населеним пунктом межує гідрологічний заказник місцевого значення «Сосницький», площею 108 га, охоронна зона – 242 га, оголошений рішенням Чернігівського облвиконкому від 24.12.1979 №561 та гідрологічний заказник місцевого значення «Довженківський», площею 285 га, охоронна зона якого – 1071 га.

В рамках проведення стратегічної екологічної оцінки проекту генерального плану смт Сосниця буде виконано оцінку відповідності проектних рішень генерального плану вимогам чинного законодавства стосовно забезпечення дотримання режиму господарського використання природоохоронних територій.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: Зважаючи на географічне положення смт Сосниці, транскордонні наслідки реалізації проектних рішень генерального плану селища для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

 • Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо генеральний план не буде затверджено. Зважаючи на комплексний характер рішень генерального плану, що обумовлюється необхідністю розвитку житлової, громадської забудови, промислово-виробничих ділянок різних галузей господарського комплексу, транспортної мережі, головних споруд та мереж інженерної інфраструктури селища, розгляд виправданих альтернатив проектних рішень відбувається в процесі розробки генплану, що передбачено методологією розробки містобудівної документації.

Загальною альтернативою проекту генерального плану смт Сосниця, рішення про розроблення якого прийнято, є його незатвердження. Такий сценарій також буде розглянуто в рамках стратегічної екологічної оцінки.

 • Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення генерального плану населеного пункту, їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення. З огляду на стратегічний характер такого виду документації як генеральний план, ключове значення у виконанні стратегічної екологічної оцінки проекту такого документу мають методи стратегічного аналізу. Насамперед, буде застосований аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зв’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень генерального плану. Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень генерального плану загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування. Оцінка кумулятивних ефектів дозволить оцінити як сукупний вплив кількох об’єктів, так і накладений вплив минулих, поточних, а також проектних чинників.

Комплекс методів проведення стратегічної екологічної оцінки проекту генерального плану смт Сосниця може бути розширений та поглиблений в залежності від методологічного досвіду розробників стратегічної екологічної оцінки.

 • Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування. У ході виконання стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проектних рішень генерального плану смт Сосниця на довкілля та стан здоров’я населення, які мають успішні приклади впровадження в інших містах України, у першу чергу щодо:
 • оптимізації функціонально-планувальної організації виробничо-комунальних територій та забезпечення їх санітарно-гігієнічної сумісності з житловою та громадською забудовою, дотримання нормативних санітарно-захисних зон та відстаней від промислових, комунальних, транспортних та інших об’єктів, що є джерелами забруднення навколишнього середовища;
 • вдосконалення та подальшого розвитку транспортної мережі селища з урахуванням необхідності забезпечення протишумового захисту та дотримання нормативних санітарних розривів;
 • розширення мережі зелених насаджень загального та обмеженого користування з урахуванням нормативних показників, формування зелених насаджень спеціального призначення;
 • налагодження ефективної системи санітарного очищення території населеного пункту;
 • проведення реконструкції головних споруд та мереж комунальних систем тепло-, електропостачання, водопостачання і шляхом впровадження новітніх енергоефективних технологій.

Окрім того, повинні бути враховані затверджені заходи, визначені законодавством та нормативно-правовими актами, щодо запобігання, зменшення та пом’якшення негативних впливів на довкілля та стан здоров’я населення.

 • Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку. Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку” .

Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається характером проектних рішень генерального плану з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання. Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» в обсязі звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту є невід’ємною складовою детального плану території.

Обласні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я (відповідні підрозділи з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров’я), у межах своєї компетенції надають у письмовій формі свої зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання такої заяви. За відсутності письмових зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку.

 • Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання: Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту «Генеральний план смт Сосниця Сосницького району Чернігівської області» подаються до Сосницької селищної ради.

Відповідальна особа: Чернуха Ігор Олексійович, начальник відділу комунальної власності та земельних відносин Сосницької селищної ради.

Строк подання зауважень і пропозицій до 24 травня 2019 р.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: